Algemene voorwaarden Athleta Projecten & Bodytec Drachten

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het inschrijven als klant van de ondernemingen Bodytec Drachten en/ of Athleta Projecten, ingeschreven bij KVK te Leeuwarden onder nummer 64168336, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

 1. Algemeen

1.1 Athleta Projecten/ Bodytec Drachten behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op de websites: www.athleta-projecten.nl en www.bodytecdrachtyen.nl
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Athleta Projecten/ Bodytec Drachten en de betreffende klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Athleta Projecten/ Bodytec Drachten en de betreffende klant overeengekomen.

 1. Duur en beëindiging van overeenkomst
  2.1 Abonnementen hebben een minimale periode van 6 maanden. Bij vakanties kan de overeenkomst in overleg worden opgeschoven.
  2.2 Als een klant of duo niet verschijnt op de afgesproken dag, locatie en tijd, wordt de les van de betreffende klant of duo alsnog doorberekend.

2.3 Als een klant of duo minimaal 24 uur van tevoren afzegt, wordt de les niet doorberekend.
2.4 Als een klant of 1 van het duo een blessure, ziekte of andere medische omstandigheid oploopt waardoor trainingen voor langere periode niet kunnen worden voortgezet, kan de overeenkomst (gezamenlijk) worden bevroren of worden omgezet naar een individueel abonnement.
2.5 De overeenkomst kan alleen bevroren worden bij schriftelijk bewijs van arts of behandelaar.
2.6 Athleta Projecten behoudt zich het recht voor om de trainingslocatie te wijzigen.

2.7 Bodytec Drachten hanteert een opzegtermijn van een maand na de lopende periode/ maand

 

 1. Betaling
  3.1 De kosten van de personal training worden bepaald aan de hand van het door de klant gekozen abonnement en zijn inclusief 9% of 21% btw.
  3.2 De abonnementskosten starten vanaf de 1e training waarbij de 1e factuur de daarop volgende week zal worden verstuurd. Hierbij kunnen de trainingen wel eerder worden aangevangen.
  3.3 Elke 4 weken ontvangt de klant een factuur via mail of post waarbij het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op rekeningnummer NL18KNAB0256879346
  3.4 Athleta Projecten behoudt zich het recht om tarieven te verhogen.
  3.5 Bij wanbetaling zullen er in totaal 3 aanmaningen gestuurd worden na de verstrekking van de betalingstermijn. Na de ontvangst van een aanmaning, heeft de klant 5 werkdagen om de factuur te voldoen. In geval van wanbetaling zullen wij voor de eerste aanmaning niets berekenen. Daarna, zullen wij voor de twee volgende aanmaningen € 15,- aanmaningskosten per keer in rekening brengen. Als na 3 aanmaningen de factuur nog niet is betaald wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau
  3.6 Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Athleta Projecten worden gemaakt, zijn voor rekening van de klant.
 2. Aansprakelijkheid
  4.1 De klant verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten van Athleta Projecten. (Indien nodig, eigen huisarts raadplegen).
  4.2 De klant verklaart bij deze de tests/trainingen af te leggen uit vrije wil en op eigen risico.
  4.3 De klant verklaart Athleta Projecten niet verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na het testen/trainen.
  4.4 De klant verklaart Athleta Projecten op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten) waardoor de risico’s die aan de tests/trainingen verbonden zijn zouden kunnen toenemen.
  4.5 De klant verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met de voedingsadviezen en trainingen.
  4.6 De klant verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de resultaten niet gegarandeerd zijn.
  4.7 Klanten die medicijnen gebruiken zoals bloedverdunners, bloeddrukverlagers, bloeddrukverhogers, antidepressiva, dienen dit voorafgaand aan de les dan wel tijdens het intakegesprek te melden bij Athleta Projecten.
 3. Toepassing recht en geschillen
  5.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Athleta Projecten partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  5.2 Geschillen tussen Athleta Projecten en een klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde
 4. Aanvullend voor Bodytec Drachten gelden de volgende extra voorwaarden

6.1 Bodytec Drachten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verstrekte informatie door een member onjuist en/of onvolledige blijkt te zijn.

 • Bedoeld wordt informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,

werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

6.3 Members hebben een actieve informatieplicht over aandoeningen, medicijngebruik en blessures. 6.4 Bodytec Drachten zal na elke melding een notitie maken in het persoonlijke profiel van de member.

6.5 Voorafgaand aan elke training vraagt de trainer aan elke member persoonlijk of er blessures zijn of andere lichamelijke aandoeningen van welke aard dan ook.

6.6 De trainer zal na een melding van een member beoordelen of er een mogelijk risico bestaat in relatie tot de training.

6.7 Indien de trainer niet in staat is om een mogelijk risico te beoordelen, zal de betreffende member niet worden toegelaten tot de training.

6.8 Trainers werkzaam bij Bodytec Drachten worden geacht om algemene lichamelijke blessures van members te kunnen beoordelen na melding van een member of door uiterlijke kenmerken geconstateerd door de trainer, om deelname aan een training wel of niet toe te staan.

6.9 Uitdrukkelijk wordt hier beschreven de aard van mogelijke algemene blessures, fysieke toestand of uiterlijke kenmerken van een member: spierpijn, griep, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, gebruik van hulpmiddelen zoals een loopkruk, rolstoel, gips, verband, blauwe plekken etc.

6.10 Hoewel alle trainers werkzaam bij Bodytec Drachten een opleiding en diploma hebben in de zin van Sport en Bewegen, wordt uitdrukkelijk benadrukt dat trainers geen medische achtergrond hebben en als zodanig een diagnose/ oordeel kunnen vormen.

6.11 Iedere member wordt geacht om voorafgaand aan elke training te melden of er sprake is van een medische aandoening, dan wel of deze medicatie gebruikt op voorschrift van een arts.

6.12 Indien de trainer geen oordeel kan vormen of deelname aan een training zonder risico is, zal de member deelname aan de training worden ontzegd. Hierbij wordt nogmaals verwezen naar het referentiekader van de trainer zoals hierboven beschreven.